Piloty firmy CAME (Space SP2 lub SP4)

NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYWASZ NA WŁASNE RYZYKO – FIRMA !Gałecki NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY

Przed programowaniem sprawdź jaki model radioodbiornika Came Space posiadasz aby zastosować się do właściwej instrukcji:

af43spv1.2-pl

re431spv4-pl

re432spv1r-pl

RE_434SP-NOWE_V21

 

Wpisywanie nowego nadajnika do karty/odbiornika/centrali radiowej CAME AF43SP (max 15 pilotów)

Należy dokonać wpisania każdego przycisku nadajnika oddzielnie.

I. Programowanie z użyciem odbiornika/centrali.

W zależności od tego czy dany przycisk nadajnika/pilota ma sterować kanałem 1 czy 2, należy użyć odpowiedniego przycisku na karcie radiowej/centrali/odbiorniku w celu wejścia do procedury programowania.

  1. Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk “1” na karcie radiowej/centrali/odbiorniku (jeżeli programowany przycisk pilota/nadajnika ma obsługiwać kanał nr 1), lub przycisk “2” (jeżeli programowany przycisk pilota/nadajnika ma obsługiwać kanał nr 2) – dioda LED zacznie pulsować.
  2. W ciągu 20 sekund nacisnąć przycisk pilota/nadajnika, który ma zostać wpisany – dioda LED na chwilę zaświeci swiatłem ciągłym, sygnalizując odebranie poprawnego sygnału pilota/nadajnika.
  3. W celu zaakceptowania, nacisnąć przycisk “CLR” na kracie radiowej/centrali/odbiorniku lub poczekać aż dioda LED zgaśnie.

Dla wpisania kolejnych przycisków tego, lub innych pilotów/nadajników postępować wg pkt.1-2-3

UWAGA! – W celu edytowania konfiguracji przycisków pilota/nadajnika, polegającej na usunięciu przypisania kanału do przycisku, należy usunąć danego pilota/nadajnik z pamięci (pkt III), a następnie wpisać ponownie jego przyciski w żądany sposób. Próba wpisania 16 pilota/nadajnika zakończy się niepowodzeniem.

II. Proste wpisywanie pilotów/nadajników.

Istnieje możliwość wpisywania pilotów/nadajników, bez konieczności dostępu do przycisków karty radiowej/centrali/odbiornika. W tym celu należy posiadać już wpisany nadajnik, z taką konfiguracją przycisków jaką chcemy uzyskać w następnych (nowych) dopisywanych pilotach/nadajnikach.

  1. Należy nacisnąć i przytrzymać przez 20 sekund dowolny przycisk wcześniej wpisanego/zaprogramowanego pilota/nadajnika.
  2. W ciągu 20 sekund nacisnąć dowolny przycisk pilota/nadajnika który ma zostać wpisany/zaprogramowany.

W celu wpisania kolejnych nadajników, postępować wg. pkt. 1 i 2

UWAGA! – Procedura prostego wpisywania pilotów/nadajników powoduje dopisane nowego pilota/nadajnika i automatyczne skonfigurowanie jego przycisków, zgodnie z konfiguracją przycisków pilota/nadajnika wcześniej zaprogramowanego, użytego w tej procedurze. Aby procedura prostego wpisywania nadajnika zakończyła się powodzeniem, odległość pomiędzy pilotem/nadajnikiem a odbiornikiem/centralą nie powinna przekraczać 20 metrów.

III. Kasowanie pojedyńczego pilota/nadajnika

  1. Przy naciśniętym przycisku “CLR” na odbiorniku/centrali (LED pulsuje), nacisnąć dowolny przycisk pilota/nadajnika, który ma zostać wykasowany. LED zacznie świecić światłem ciągłym.
  2. Zwolnić przycisk “CLR” na odbiorniku/centrali.

UWAGA! – Należy zachować szczególną ostrożność podczas kasowania pojedyńczego nadajnika, gdyż zbyt długie przytrzymanie przycisku “CLR” spowoduje skasowanie wszystkich pilotów/nadajników.

IV. Kasowanie całej pamięcu karty radiowej/odbiornika/centrali

  • Należy nacisnąć i przytrzymać długo przycisk “CLR”, aż LED przestanie pulsować i zacznie świecić światłem ciągłym. Wszystkie zaprogramowane do tej pory piloty/nadajniki zostaną wykasowane z pamięci odbiornika/centrali.

pdf icon 1 - Piloty firmy CAME (Space SP2 lub SP4)