Piloty firmy KEY 900 (TXB-R)

Instrukcja programowania pilotów KEY 900 (TXB-R)

Czynności wstępne – po włączeniu zasilania odbiornik wykonuje wewnętrzny test i powoduje 2-krotne wolne i 2-krotne szybkie mignięcie lampek sygnalizacyjnych LR1 co oznacza gotowość do dalszej pracy.

Wczytywanie pilotów

 1. Nacisnąć jeden raz przycisk “P” na odbiorniku/centrali – dioda zacznie migać przez ok 10 sekund.
 2. W tym czasie przycisnąć na 2-3 sekundy przycisk pilota, który chcemy wczytać – dioda zapali się światłem ciągłym na 2 sekundy.
 3. Dioda znów zacznie migać przez ok. 6 sekund. W tym czasie możemy wczytać następne piloty lub poczekać aż zgaśnie. Jeśli podczas programowania dwa razy wprowadzony zostanie ten sam kod/przycisk/kanał, lampka LR1 zacznie szybko migać, co oznacza, że ten kod/przycisk/kanał znajduje się już w pamięci.

Usuwanie zarogramowanego kodu pojedyńczego pilota

 1. Naciśnij przycisk “P”, a następnie naciśnij przycisk “S”. Lampka sygnalizacyjna LR1 zamiga dwa razy i będzie szybko migać przez 10 sekund, co oznacza włączenie trybu usuwania kodów.
 2. Naciśnięcie w tym czasie przycisku nadajnika/pilota powoduje usunięcie jego kodu z pamięci. Po prawidłowym usunięciu kodu z pamięci, lampka sygnalizacyjna LR1 zapali się na 2 sekundy.

Po usunięciu kodu odbiornik niezwłocznie wychodzi z trybu usuwania kodów. W celu usunięcia kolejnego kodu, powtórz opisaną powyżej procedurę.

UWAGA! – Podczas usuwania kodu, z pamięci odbiornika/centrali usunięty zostanie kod danego nadajnika/pilota wraz ze wszystkimi kanałami tego nadajnika/pilota (jeśli zostały wpisane/zapamiętane).
Np. anulowanie/skasowanie kanału “1” automatycznie oznacza usunięcie z pamięci kanałów “2”,”3″ i “4”.

Resetowanie odbiornika/centrali (kasowanie wszystkich kodów)

 1. Wyłączyć zasilanie.
 2. Nacisnąć przycisk P i trzymać wciśnięty.
 3. Włączyć zasilanie.
 4. Po co najmniej 10 sekundach puścić przycisk.
 5. Odczekać ok 1 min. aż dioda przestanie migać. Wszystkie wczytane piloty zostały usunięte z pamięci.

Programowanie wyjścia
Przycisk “S” umożliwia dokonanie wyboru programowanego wyjścia. Wizualnym potwierdzeniem dokonanego wyboru jest lampka sygnalizacyjna LR1. Po dokonaniu wyboru wyjścia, przycisk programowania “P” pozwala określić typ wyjścia:

 • mono-stabilne (1 mignięcie lampki LR1)
 • bistabilne (2 mignięcia lampki LR1)
 • według timera (3 mignięcia lampki LR1)
 • włączone-wyłączone (4 mignięcia lampki LR1)

Naciśnięcie przycisku “P” pozwala zmienić liczbę mignięć, a co za tym idzie, sposób zaprogramowania urządzenia.

UWAGA! – W przypadku, gdy żadne wyjście nie zostało wybrane przy użyciu przycisku “S”, naciśnięcie przycisku “P” spowoduje automatyczne zaprogramowanie pierwszego wyjścia.